Ve výběru:

Do vaší zahrady přinášíme krásu zahradních bonsají

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

IMPEKA  s.r.o.
Sídlo:    Podlesí, č.p. 313, PSČ 261 01
Identifikační číslo:    02120640 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215831.

Provozovna:    Milín 354, PSČ 262 31
Identifikační číslo provozovny:    1010495143

1.  Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti IMPEKA s.r.o., se sídlem Podlesí, č.p. 313, PSČ 261 01, identifikační číslo: 02120640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215831 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen „ObčZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Základní pojmy:

  • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
  • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
  • Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  • Kupující – podnikatel – osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

2.  Ochrana osobních údajů

2.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

2.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

2.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

2.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 2.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

2.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
2.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

2.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3.  Objednání zboží a uzavření smlouvy

3.1. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem akceptace objednávky kupujícího prodávajícím v místě provozovny a k převodu vlastnictví k předmětu koupě dochází okamžikem její účinnosti. Jako okamžik účinnosti smlouvy se stanovuje okamžik předání předmětu koupě kupujícímu prodávajícím, s výhradou toho, pokud by úhrada kupní ceny proběhla později než předání. V tomto případě se za okamžik účinnosti smlouvy a tedy převodu vlastnictví stanovuje okamžik úhrady kupní ceny. Toto ustanovení nevylučuje možnost určit v konkrétním případě podmínky převodu vlastnictví dohodou obou stran odchylně od obchodních podmínek v kupní smlouvě. Cena předmětu koupě musí být jasně a určitě stanovena. Ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího a v katalogu – ceníku, který je k dispozici na provozovně prodávajícího, jsou konečné, včetně DPH, dle platné sazby stanovené zvláštním zákonem. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

3.2. Další možnosti uzavření kupní smlouvy

3.2.1. Kupující učiní objednávku telefonicky či e mailem. Prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky telefonicky anebo zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky kupujícího (dále jen “akceptace”). Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.

3.2.2. Kupující učiní objednávku v provozovně či sídle společnosti a tato je akceptována prodávajícím obdobně dle čl. 3.2.1. či písemně na objednávkovém listu.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo e-mailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího nebo používaném v provozovně či sídle prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží v katalogu zboží, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky anebo e-mailem (který kupující uvedl prodávajícímu při vyplňování objednávkového formuláře či uvedl při telefonickém objednání zboží). Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje prodávajícího tehdy, je-li běžnému spotřebiteli zřejmá vzhledem k obsahu obchodních podmínek prodávajícího a v kontextu s ostatními informacemi podávanými prodávajícím.

4.  Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:

a)  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Milín 354, 262 31 Milín,

b)  bankovním převodem na účet prodávajícího, vedený u České spořitelny,  č.ú. 3468698399/0800.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží, zároveň kupující při převzetí zboží přebírá spolu s daňovým dokladem a Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými byl tímto seznámen , dokumentaci ke zboží, která zahrnuje:

a)  „katalogový list“

b)  „pokyny pro výsadbu“

c)  „doporučení pro údržbu“

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu zjednodušený daňový doklad nebo fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad, zjednodušený daňový doklad či fakturu vystaví prodávající kupujícímu a předá při vyzvednutí zboží ve výše uvedené provozovně.

4.5. Cena uvedená u zboží je konečná, včetně DPH v sazbě určené zvláštním zákonem, platným v době účinnosti kupní smlouvy. Nezahrnuje však náklady s dodáním zboží mimo provozovnu prodávajícího.

4.6. Náklady spojené s expedicí a dodáním zboží, pokud toto nebude odebráno kupujícím či jeho zmocněncem na provozovně prodávajícího, budou vyčísleny zvlášť.

5.  Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. V případě, je-li vadné plnění ve smyslu § 2106 z.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění podstatným porušením smlouvy.

5.3. Souhlasným prohlášením prodávajícího a kupujícího v písemné formě, které je dodatkem kupní smlouvy.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. a 5.3. obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do pěti (5) dnů od vrácení zboží kupujícím prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, byla-li uhrazena kupujícím, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Jelikož prodávající nabízí zboží – rostliny, které jsou zbožím rychle podléhajícím zkáze a jde o živé organismy, které mohou být navzdory nejlepší péči poškozeny nebo znehodnoceny rostlinnými škůdci, chorobami nebo klimatickými vlivy, vyhrazuje si prodávající možnost odstoupit od kupní smlouvy z uvedených důvodů.

6.  Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství a velikosti nebo hmotnosti,

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

6.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu.

6.5. Dále práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě porušení povinnosti se zbožím nakládat dle podmínek uvedených v dokumentaci ke zboží dle čl. 4.3 Všeobecných obchodních podmínek, kterou převzal při převzetí zboží. Dále je kupující povinen zboží udržovat v souladu s ní a provést výsadbu v lokalitě, která odpovídá klimatickým podmínkám uvedeným v „katalogovém listě“ zboží, který převzal. Tímto převzetím stvrzuje, že byl seznámen s „pokyny pro výsadbu“, klimatickými podmínkami pro výsadbu – stanoviště a dalšími skutečnostmi uvedenými v dokumentaci dle čl. 4.3 obchodních podmínek, jejichž dodržování je nutné pro bezvadné pěstování zboží.

 6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v  níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, nebo byla uskutečněna prohlídka vysazeného zboží prodávajícím či jeho zmocněncem  v místě výsadby. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu či jeho zmocněnci prohlídku zboží v místě výsadby. Pokud toto neumožní vhodným způsobem, bude reklamace zamítnuta.

 6.7. Práva z vadného plnění nelze uplatnit též v případě poškození zboží zásahem vyšší moci (extrémní klimatické výkyvy, extrémní srážky, zásah blesku, kroupy a další podobné jevy).

6.8. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci, u platby bankovním převodem dle čl. 4.1. obchodních podmínek druhý den po připsání úhrady kupní ceny za zboží na účet prodávajícího, o čemž tento kupujícího neprodleně vhodným způsobem vyrozumí. Pokud po převzetí zboží kupujícím tento zanechá zboží na provozovně prodávajícího, nebezpečí škody na věci již přešlo na něj a prodávající neodpovídá za škodu na věci, pokud v kupní smlouvě či v jiné dohodě uzavřené písemnou formou (dohoda o úschově věci) nebylo stanoveno jinak.

6.9. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, je-li jím vydán.

7.  Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8.  Závěrečná ustanovení

 V případě, že se kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na stránkách prodávajícího, v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího, je tak umožněna  reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Odebráním zboží spolu s daňovým dokladem stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, dokumentací dle čl. 4.3. obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti IMPEKA s.r.o. jsou platné od 14.4.2014 a zavazují  všechny strany vstupující se společností do závazkových vztahů, kromě případů, kdy jsou podmínky v kupní smlouvě vyhotovené písemně dohodnuty odlišně.

0 Kč0 produktů

Výběr